• Popis
  • CRM finanční společnosti

CRM finanční společnosti

  • CRM Leonardo Půjčky přináší řešení pro všechny typy společností zabývajících se nebankovními půjčkami. Komplexně řeší evidenci zákazníků a jejich smluv, veškerých potřebných dokumentů s možností individualizace finančního produktu a vyhodnocení bonity zákazníka. Prostřednictvím komunikace s bankou a následným párovaní plateb poskytuje přehled stavů uhrazených či neuhrazených splátek zákazníků. Systém následně řeší proces upomínání dlužníků a podporuje formu vymáhání dlužné částky (exekuce).

Funkcionality

Karta zákazníka

rozeznává tyto základní typy zákazníku a definuje způsob zajištění úvěru nejlepší možnou variantou.
• Občan
• Fyzická osoba
• Právnická osoba
• Způsob zajištění půjčky (Spolužadatel, Ručitel, Zástava nemovitostí a movitostí)

Produkty

umožňuje nastavit individuální produkty, které jsou variabilní tak, aby uspokojily všechny potřeby vašich zákazníků. Základem je výpočet produktu podle výše půjčky, době splacení.

Smlouvy a tisky

je určen k vytváření veškerých smluv do tiskových šablon. Systém automaticky vytvoří smlouvu, splátkový kalendář, smluvní podmínky úvěru a smlouvu o zajištění. Součástí modulu jsou i hromadné tisky potřebných dokumentů (potvrzení o příjmu, čestné prohlášení, smlouvy, smlouva o zástavě, ručitelská smlouva, atd.)

Evidence smluv

shromažďuje a průběžně vyhodnocuje stav smluv a rozděluje je podle předem nadefinovaných kritérií. • Rozpracované smlouvy
• Neschválené smlouvy
• Aktivní smlouvy
• Smlouvy po splatnosti
• Vymáhané smlouvy, exekuci

Skóre zákazníka

pracuje na principu vyhodnocení solventnosti zákazníka a podle vámi předem definovaných paramertu vyhodnotí schopnost zákazníka půjčku vrátit. Tento modul se uplatňuje především při delegování pravomocí uzavíraných smluv, kdy majitel společnosti nemá přímý dohled nad uzavíranou smlouvou.

Reporty

dává pohled na různorodá data, statistiky. Reporty mohou být nastavené individuálně upravovány podle požadavku zákazníka.
• Základní reporty jsou dle stavu smluv:
- rozpracované smlouvy
- neschválené smlouvy
- aktivní smlouvy (ve splatnosti +- 5 dní, po splatnosti 15 – 30 dnů, po splatnosti 30 + dnů)
- dlužné smlouvy (upomínané 15 – 30 dnů, předané exekutorovi, vymáhané)
- vymožené( upomínkou, exekutorem)
- ukončené( řádně, upomínkou, exekucí)
• ekonomické reporty
• marketingové reporty

Banka

automatické napojení na bankovní systém umožňuje párování došlých plateb dle čísla smlouvy, účtu, či RČ. Přičemž systém nabízí i možnost ruční párovaní nezatříděných plateb. Modul banka se v pravidelných intervalech připojuje na vaši banku a provede načtení údajů do systému CRM Leonardo Půjčky. V závislosti na tomto procesu vyhodnotí stav smluv a obeznámí společnost o stavu neuhrazených či uhrazených smluv.

Webový portál

(obchodní místo, virtuální kancelář, SMS službu) Řešení je postaveno na existenci aplikace běžící na stolních počítačích (tedy architektura typu klient – server) a zároveň webového klienta, který umožňuje přístup autorizovaným uživatelům (zákazníkům) s cílem nahlížení dat či požadavku na změny.

Webový portál bude centralizované místo pro dva druhy uživatelů:
- Zákazník (po přihlášení uvidí stav své smlouvy, může si stáhnout a vytisknout smlouvy, uvidí platební morálku)
- Obchodník (po přihlášení bude mít přístup do všech modulů, z možností přiřazení nových zákazníků, sjednávání a typování smluv a produktů, přehled o svém portfoliu a provizích)

Exekuce

slouží k spuštění procesu vymáhání neuhrazených pohledávek majitelem společnosti. Po udělení statusu exekuce vypracuje veškeré podklady pro předání zákazníka (obchodního případu) exekutorovi a eviduje následný stav smlouvy s denní periodou

PRODUKTY
REFERENCE
LeonardoE-commerce1:1 SolutionConsulting
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.